top of page

บริการของเรา

Proofreading

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการพิสูจน์อักษร (Proofreading)

ตรวจไวยากรณ์

ตรวจการสะกดคำ

ตรวจเครื่องหมายวรรคตอน

ตรวจความต่อเนื่องของประโยค

เหมาะสำหรับงานเขียนที่คิดว่าดีอยู่แล้ว

แต่ต้องการให้ตรวจสอบอีกครั้ง

เพื่อให้งานมีความสมบูรณ์ถูกต้องมากขึ้น 

Proofreading & Editing

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการพิสูจน์อักษรและการแก้ไข (Proofreading & Editing)

ตรวจไวยากรณ์

ตรวจการสะกดคำ

ตรวจเครื่องหมายวรรคตอน

ตรวจความต่อเนื่องของประโยค

แก้ไขรูปประโยคและแก้ไขคำศัพท์

เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษแต่ต้องการให้งานออกมาคุณภาพสูง

ตกแต่งรูปประโยคและคำศัพท์สละสลวย

เหมือนเจ้าของภาษา

Paraphrasing

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการ 

(Paraphrase​)

แก้ไขรูปประโยคและแก้ไขคำศัพท์

เปลี่ยนตัวเชื่อมประโยค

เปลี่ยนลำดับคำหรือส่วนขยายคำ

คงใจความสำคัญของต้นฉบับ

เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะอ้างอิงบทความจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งแต่ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปประโยคให้ดูไม่เหมือนต้นฉบับแต่คงความหมายของต้นฉบับไว้ดังเดิม

Rewriting

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการ 

(Rewrite)​

เปลี่ยนแปลงรูปแบบประโยค

คงใจความสำคัญของต้นฉบับ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียน

เปลี่ยนโครงสร้างให้สมบูรณ์

เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะอ้างอิงบทความจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งแต่ต้องการเขียนใหม่ โดยใช้รูปประโยคและคำศัพท์ที่ต่างจากของเดิม แต่ยังคงใจความสำคัญเดิม

ประเภทงานต่าง ๆ ที่เรารองรับ

GENERAL

- บทความ (Article)

- งานเขียน (Essay)

- วารสาร (Journal)

ACADEMIC

- รายงานนักศึกษาทุกระดับ (Report)

- งานวิทยานิพนธ์ (Thesis)

- งานสารนิพนธ์ (Dissertation)

- เอกสารสมัครเรียน (Personal Statement)

Scientific

- บทความงานวิจัย (Research Paper)

- บทความวิชาการ (Journal Paper)

- บทความทางการแพทย์ (Medical Journal)

BUSINESS

- เอกสารสมัครงาน (ฺResume/CV, Cover Letter)

- เอกสารทางธุรกิจ (Business Documents)

- บทความทางธุรกิจ (Business Articles)

- รายงานประจำปี (Annual Report)

bottom of page