top of page

อัตราการให้บริการ

Proofreading

บริการพิสูจน์อักษร ตรวจไวยากรณ์

ตรวจการสะกดคำ เครื่องหมายวรรคตอนและการเชื่อมประโยค

200 บาทต่อหน้า

Paraphrasing

บริการเขียนรายงานหรือบทความต่าง ๆ

ให้ใหม่ โดยใช้รูปแบบประโยคที่ต่างกันออกไป

แต่ยังคงความหมายเดิมอยู่

500 บาทต่อหน้า

Proofreading & Editing

บริการพิสูจน์อักษรครบครัน รวมถึงการ

แก้ไขรูปแบบประโยค จัดเรียงคำให้สวยงาม

และสื่อความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

350 บาทต่อหน้า

Rewriting

บริการแบบครบวงจร โดยเขียนรายงานหรือบทความต่าง ๆ ตามคำสั่งของลูกค้า

ให้ออกมาในรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุด 

650 บาทต่อหน้า

bottom of page